DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Dotace na tepelná čerpadla 2024
Dotace na tepelná čerpadla v roce 2024 – změny od 15. 2. 2024
MŽP ČR Státní fond
MŽP ČR
Státní fond

Kdo může získat dotaci z programu NZÚ?

 • vlastníci stávajících rodinných domů využívaných k trvalému bydlení,
 • vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky),
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Dotaci na tepelné čerpadlo můžete žádat při výměně:

 • neekologického kotle na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy,
 • lokálního topidla (kamen) využívaných jako hlavní zdroj vytápění,
 • elektrického kotle, elektrického vytápění – od 15.02.2024 není vyžadováno doložení faktur za elektřinu 2 roky zpětně,
 • plynového kotle staršího 20-ti let (podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy splňující požadavky na energetickou náročnost budovy – obálka budovy třídy A – D).

U novostaveb není podpora poskytována na realizaci opatření, která byla navržena v odborném posudku pro oblast podpory B – Novostavby, programů NZU.

Výše dotace na tepelné čerpadlo PZP pro vytápění a ohřev teplé vody:

Dotace na tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda s připojením k FVE125 000 Kč
Dotace na tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda100 000 Kč
Dotace na tepelné čerpadlo PZP země-voda140 000 Kč

Výše dotace na tepelné čerpadlo PZP pro vytápění:

Dotace na tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda 80 000 Kč
Dotace na tepelné čerpadlo PZP země-voda 120 000 Kč

Výše dotace na tepelné čerpadlo PZP pro ohřev teplé vody:

Dotace na tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda, Thermal 30045 000 Kč

Celková dotace z Programu NZÚ činí maximálně 50 % uznatelných nákladů.

Dotaci na tepelná čerpadla PZP lze kombinovat i s dotací na FVE Ekomobilitu. Maximální výše dotace 310 000 Kč.

Dotace na tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda s připojením k FVE 125 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 35 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla 60 000 Kč*
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč
Ekomobilita – instalace dobíjecí stanice/dům 15 000 Kč
Kombinační bonus 10 000 Kč

Celková dotace z Programu NZÚ činí maximálně 50 % uznatelných nákladů.

* Pro získání podpory na systém FVE s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:

 • Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
 • V systému musí být instalován zásobníkový ohřívač teplé vody, popř. kombinovaný ohřívač s ohřevem tepelným čerpadlem o celkovém jmenovitém objemu min. 400 litrů.
 • Regulační systém musí monitorovat aktuální výkon fotovoltaické elektrárny a spotřebu. V případě, kdy j e k dispozici dostatečný výkon pro spuštění tepelného čerpadla, zajistí jeho využití pro ohřev vody v ohřívači vody, popř. zvýší požadovanou teplotu vody v nádrži nad základní úroveň tak, aby bylo pro dohřev využito tepelné čerpadlo.
 • Podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje (podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TC+FV.

Řízené větrání s rekuperací

O dotaci na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla mohou žádat vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky) a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

V rámci dotačního programu žadatelé získají dotaci ve výši 105 000 Kč.

Dotační bonusy = bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení.

Kombinační bonus je žadateli poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu: 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření vyjma prvního.

Příklad kombinačního bonusu:
např. zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč
zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce: bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem.

Dotační bonus pro Program NZÚ Oprav dům po babičce 50 000 Kč na nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč na dítě ve střídavé nebo společné péči).

Novostavby s velmi nízkou energetickou náročností

V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Žadatelé získají jednorázovou částku 535 000 Kč na stavbu nebo koupi domu s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory nelze současně čerpat podporu z jiných oblastí podpory (více informací https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/standard/).

Jak podat žádost o dotaci?

Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Doplňující podmínky pro dotační program NZÚ oprav dům po babičce:

 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu.
 • Dotaci lze čerpat na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

S podáním žádosti Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo naši info linku.


Kotlíkové dotace na tepelná čerpadla PZP pro domácnosti s nižšími příjmy

Kdo může o dotaci žádat?

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky, bytového domu, nebo trvale obývaného rekreačního objektu),
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Na jaký zdroj vytápění je možné žádat o dotaci na tepelné čerpadlo PZP?

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Výše dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda, země-voda PZP:

 • dotace na tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda, země-voda 180 000 Kč

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s níže uvedenými limity.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Kraj Stav Příjem žádostí Více informací
Královehradecký kraj Spuštěn od 2. 4. 2024 31. 08. 2024 Aktuální informace
Pardubický kraj Spuštěn 31.08.2024 Aktuální informace
Olomoucký kraj Spuštěn 30.08.2024 Aktuální informace
Moravskoslezský kraj Spuštěn 30.08.2024 Aktuální informace
Zlínský kraj Spuštěn 30.08.2024 Aktuální informace
Jihomoravský kraj Ukončen Aktuální informace
Vysočina Spuštěn 31.08.2024 Aktuální informace
Jihočeský kraj Spuštěn 31.08.2024 Aktuální informace
Plzeňský kraj Spuštěn 30.08.2024 Aktuální informace
Karlovarský kraj Spuštěn 30.08.2024 Aktuální informace
Ústecký kraj Ukončen Aktuální informace
Liberecký kraj Spuštěn 30.08.2024 Aktuální informace
Středočeský kraj Spuštěn 31.08.2024 Aktuální informace
Aktualizováno 26. 03. 2024

S podáním žádosti Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo naši info linku.

Pokud budete mít zájem zjistit více informací o dotacích a kombinačních bonusech z programů NZU, podívejte se na náš článek věnovaný možným kombinacím dotací.

 

Napište nám, ozveme se Vám

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním kontaktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů .