PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásady důvěrnosti a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány a zpracovávány pouze v nutném rozsahu. Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak zaručujeme tuto ochranu a jaké údaje k jakým účelům jsou shromažďovány.

 

Jméno a adresa správce

Správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“):

PZP HEATING Inc.
Podzámčí 786
517 73 Opočno
e-mail: info@pzpheating.cz 
Tel.: +420 494 664 203

 

1. Vaše práva

Když používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni.

Na základě platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu ukládání. Při splnění zákonných podmínek máte kromě toho právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení zpracování, vyslovení nesouhlasu s jejich zpracováním a na přenositelnost údajů.

Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů není až do odvolání souhlasu dotčena. Rovněž není dotčeno další zpracování těchto údajů na základě jiného právního základu, například pro splnění právních závazků.

S dotazy na tuto i další problematiku osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete toho názoru, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů porušuje platné právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

 

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

a) Při návštěvě našich webových stránek

Jestliže navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje, které nám automaticky zašle váš prohlížeč. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, přesný čas serverového požadavku, typ prohlížeče a verzi prohlížeče, používaný operační systém, referenční URL, název hostitelského počítače, z něhož je uskutečňován přístup. Osobní údaje o používání našich webových stránek zpracováváme pouze v případě, že je to nutné k tomu, aby se uživateli umožnilo využití služby.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány k interním statistickým účelům. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem naplnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy . Dalším základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, protože máme legitimní zájem na zpracování údajů, aby se zaručila stabilita a bezpečnost webových stránek.

Částečně pro tento účel používáme také soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Naše internetové stránky používají cookies na více místech. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky vstřícnější, efektivnější a bezpečnější. Většina z námi používaných cookies jsou tzv. „relační cookies“. Po skončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Máte možnost tuto funkci v prohlížeči deaktivovat nebo nastavit tak, abyste mohli v jednotlivém případě určit, zda má být soubor cookie akceptován nebo ne. V tomto případě může ovšem dojít k omezením funkčnosti našich webových stránek. Cookies nutné pro elektronickou komunikaci nebo k poskytnutí určitých funkcí (např. funkce nákupního košíku) jsou ukládány na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.

Jiným souborům cookies, které se ukládají (např. cookies sloužící k analýze vašeho chování na internetu), se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů věnujeme samostatně.

b) Při registraci na těchto webových stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách, abyste mohli používat další funkce na těchto stránkách. Takto zadané údaje používáme pouze za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Případné povinné údaje požadované při registraci se musí uvést úplně. V opačném případě vaši registraci odmítneme.

Při důležitých změnách, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, používáme k tomu, abychom vás informovali, e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám to neformálně sdělíte e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování údajů.

Údaje shromážděné při registraci ukládáme, dokud budete zaregistrovaní na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

c) Při použití kontaktního formuláře

Jestliže nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře a kontaktní údaje, které tam uvedete, u nás uloženy za účelem zpracování vaší poptávky a případných doplňujících otázek. Tyto údaje nepředáme cizím subjektům bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám to neformálně sdělíte e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti zpracování osobních údajů provedeného do odvolání.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k výmazu, neodvoláte svůj souhlas k uložení nebo nepomine účel pro uložení osobních údajů (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Zákonná doba uchování tím není dotčena.

d) Při použití funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na těchto stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají také údaje o okamžiku přidání komentáře, vaše e-mailová adresa, a pokud nekomunikujete anonymně, rovněž uživatelské jméno, které jste si zvolili.

Naše funkce komentáře ukládá IP adresy uživatelů, kteří zasílají komentáře. Protože komentáře na našich stránkách před zveřejněním neprověřujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení práva jako obtěžování nebo propaganda postupovat proti původci.

Jako uživatelé stránek se můžete po přihlášení zaregistrovat k odběru komentářů. Obdržíte e-mail s potvrzením, aby se zkontrolovalo, zda jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Tuto funkci můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané v rámci přihlášení k odběru komentářů budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám tyto údaje zaslali pro jiné účely a na jiném místě (např. objednání newsletteru), zůstanou ovšem u nás.

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám to neformálně sdělíte e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování osobních údajů.

Vaše údaje, které shromažďujeme (např. IP adresa), zůstanou u nás, dokud nebude komentovaný obsah zcela vymazán, dokud komentáře nebudou muset být vymazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře), dokud nás nevyzvete k výmazu nebo neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

e) Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pokud jsou nutné k navázání, obsahové úpravě nebo změně právního vztahu, pro management zákazníků a vztahy se zákazníky a pro prodejní a marketingové aktivity společnosti.

Takové osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili realizaci obchodů, prodejních aktivit, dodávek, poskytování zákaznického servisu, fakturaci a navázání kontaktu se zákazníky v rámci plnění smlouvy, marketingu a jinou péči o vztah se zákazníky. Osobní údaje kromě toho rovněž používáme k vyřízení případů a nároků a poskytnutí podpory požadované zákazníky.

Osobní údaje pocházejí přímo od zákazníků nebo jsme je shromáždili v souvislosti s vaším používáním našich produktů a služeb. Osobní údaje mohou být získány také z veřejných rejstříků a jiných spolehlivých externích zdrojů. Zpracování osobních údajů je nutné pro poskytování plnění z kupních smluv, jejichž stranou je zákaznický podnik. Dále je zpracování osobních údajů nutné pro námi sledované, legální zájmy v rámci sledování obchodních cílů společnosti. Základem zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR (splnění smlouvy nebo opatření přijaté před uzavřením smlouvy).

Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení zakázky nebo skončení obchodního vztahu vymazány. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

Osobní údaje zásadně používáme výhradně pro interní obchodní účely a neposkytujeme je externím stranám. Společnosti koncernu Arbonia mohou v rozsahu nutném ke splnění výše uvedených účelů obdržet přístup k osobním údajům a zpracovávat je. Cizím subjektům mimo koncern Arbonia poskytujeme osobní údaje pouze v případě, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo bance pověřené provedením platby. K jinému předávání údajů nedochází, případně k němu dochází pouze v případě, že budete s předáváním výslovně souhlasit. Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s aplikovatelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

f) Zpracování údajů ve výběrovém řízení

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provedení výběrového řízení. Jestliže bude s uchazečem uzavřena pracovní smlouva, budou předané osobní údaje uloženy za účelem realizace pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů.

Jestliže s uchazečem nebude pracovní smlouva uzavřena, budou podklady žádosti o přijetí do zaměstnání šest měsíců po oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky vymazány, pokud výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce.

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely se provádí na základě souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu správce bránícího výmazu. Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími externími subjekty zpracovávajícími osobní údaje (např. poskytovateli IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s aplikovatelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

Informace o firmě rexx:

Tyto webové stránky využívají služeb firmy rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Německo („rexx“). Švýcarská pobočka, rexx systems Schweiz AG, sídlí na adrese Sparrenbergstrasse 5 v 8103 Curychu. Po zadání a přenosu se vaše údaje mohou dostat přímo zašifrovaně na servery společnosti rexx, která údaje ukládá výlučně zašifrovaně na serveru ve výpočetním středisku firmy Host Europe GmbH (se sídlem v Kolíně). Pokud tomu tak bude, budou všechny údaje zašifrovány metodou SSL. Pokud se po své registraci přihlásíte poskytnutými uživatelskými údaji, použije se také pro toto přihlášení šifrovací metoda SSL.

Předávání osobních údajů se provádí v souladu s aplikovatelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření. Jak správce, tak i poskytovatel internetových služeb přijmou technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše shromážděné údaje chránili proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technickým vývojem.

Informace k webové analýze Matoma (dříve Piwik):

Naše webové stránky používají v rámci výběrového řízení funkce služby webové analýzy Piwik. Webová analýza Piwik používá soubory cookies, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. K tomu se na našem serveru ukládají informace o používání těchto webových stránek vytvořené pomocí souboru cookie. IP adresa se před uložením anonymizuje. Soubory cookies webové analýzy Piwik zůstanou na vašem počítači, dokud je nevymažete.

Používání souborů cookies webové analýzy Piwik probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak naše webové stránky, tak i naši reklamu.

Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek se nepředávají cizím subjektům. Ukládání souborů cookies můžete zrušit příslušným nastavením prohlížeče. Upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Jestliže s ukládáním a používáním vašich údajů nesouhlasíte, můžete ukládání a používání pro budoucnost zakázat nastavením souboru cookie opt-out v rámci používání portálu PZP s nabídkou pracovních míst volbou příslušné funkce. Jestliže si soubory cookie vymažete, bude to mít za následek také vymazání souboru cookie opt-out webové analýzy Piwik. Opt-out se musí při opětovné návštěvě našich stránek znovu aktivovat.

g) Zpracování údajů pro zasílání newsletterů a reklamních zásilek

Jestliže se přihlásíte k odběru newsletteru nabízeného na těchto webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení k odběru newsletteru nebo reklamních zásilek použity pouze k zasílání newsletteru, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním. Souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje smíme zasílat také dalším společnostem koncernu Arbonia a také další společnosti koncernu Arbonia smí tyto údaje zpracovávat ke stejnému účelu a zasílat vám newsleter o celé nabídce služeb společností koncernu Arbonia. Třetím stranám mimo společnosti koncernu Arbonia nebudeme osobní údaje předávat.

Jestliže se přihlásíte k odběru newsletteru e-mailem, pro který je nutné uvést osobní údaje, obdržíte e-mail s potvrzením na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Teprve po potvrzení odkazů obsažených v tomto e-mailu bude vaše přihlášení dokončeno. Zpracování probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat postupem odhlášení uvedeným v newsletteru. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování osobních údajů.

Údaje, které uvedete při přihlášení k odběru newsletteru, uložíme až do okamžiku zrušení odběru newsletteru a po zrušení odběru newsletteru je vymažeme. Nedotýká se to údajů, které u nás budou uloženy na základě jiného účelu nebo jiného souhlasu (např. e-mailové adresy pro jiný newsletter nebo pro další funkce na webových stránkách).

Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími třetími místy zpracovávajícími osobní údaje (např. poskytovateli IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s použitelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

Newsletter – měření úspěšnosti

Newslettery obsahují tzv. „web-beacon“, tzn. obrazový soubor o velikosti jednoho pixelu, který se při otevření newsletteru načítá z našeho serveru, resp. ze serveru rozesílací služby, pokud ji používáme. Při tomto načtení se nejdříve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a systému, ale také vaše IP adresa a okamžik načtení souboru.

Tyto informace se využívají pro technické vylepšování služby podle technických údajů nebo cílových skupin a jejich preferencí zjištěných na základě místa, odkud byl soubor stažen (ta lze zjistit podle IP adresy) nebo časů přístupu. Ke statistickému vyhodnocování se rovněž používá zjištění, zda byly newslettery otevřeny, kdy byly otevřeny a na které odkazy se v nich klikalo. Tyto informace lze sice z technického hlediska přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Sledovat jednotlivé uživatele však není naší snahou, ani snahou rozesílací služby, pokud byl objednána. Toto vyhodnocování slouží spíše k tomu, abychom mohli lépe poznat čtenářské preference našich uživatelů a přizpůsobit jim poskytovaný obsah nebo rozesílat různý obsah v souladu se zájmy našich uživatelů. Samostatný nesouhlas s měřením úspěšnosti není bohužel možný, v takovém případě je nutné odhlásit odběr newsletteu.

Rozesilatel newsletteru: Cleverreach GmbH

Rozesílání newsletteru zajišťuje poskytovatel rozesílacích služeb, firma CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo. Prohlášení o ochraně osobních údajů ve firmě poskytující rozesílací služby je k nahlédnutí na adrese:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
. Poskytovatel rozesílacích služeb je angažován na základě našeho oprávněného zájmu na základě čl. 6, odst. 1, písm. f. GDPR a na základě zpracovatelské smlouvy podle čl. 28, odst. 3, str. 1 GDPR.

Poskytovatel rozesílacích služeb může údaje v pseudonymizované formě, tzn. bez možnosti přiřazení ke konkrétnímu uživateli, využívat k optimalizaci nebo zlepšování vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci rozesílky a zobrazení newsletteru nebo pro statistické účely. Poskytovatel rozesílacích služeb však údaje o příjemcích našeho newsletteru nevyužívá k tomu, aby jim sám zasílal poštu nebo je poskytovat cizím subjektům.

 

3. Vyhodnocení údajů o návštěvnosti a použití analytických nástrojů

Chtěli bychom obsah těchto webových stránek cíleně přizpůsobit vašim zájmům a tímto způsobem zlepšit naši nabídku pro vás. Za účelem této úpravy odpovídající potřebám a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme různé webové analytické služby.

Informace o Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Google Analytics používá textové soubory cookies, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek zaznamenané pomocí cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Google tak zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasláním do USA. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude firma Google tyto informace používat k vyhodnocení toho, jak webové stránky používáte, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a používáním internetu.

Ukládání souborů cookies pro službu Google Analytics probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f. GDPR. Provozovatel má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak své webové stránky, tak i svou reklamu.

Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Tím se uloží soubor cookie opt-out, který zamezí shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek:

Deaktivace Google Analytics.

Více informací o zacházení s údaji o uživatelích ve službě Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Tyto webové stránky využívají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Její pomocí lze sestavovat přehledy, které obsahují výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází ze zájmově orientované reklamy Google a z dat o návštěvnosti od cizích subjektů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením oznámení ve vašem účtu Google, nebo můžete zakázat shromažďování vašich údajů ve službě Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Vyslovení nesouhlasu se shromažďováním údajů“.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace k zacházení s údaji o uživatelích ve službě Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Informace k remarketingu ve službě Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu ve službě Google Analytics v kombinaci s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick v rámci více zařízení. Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vyhotovené remarketingem služby Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick v rámci více zařízení. Tak se mohou zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která byla v závislosti na vašem dřívějším využívání webových stránek a chování na internetu přizpůsobena na koncovém zařízení (např. na mobilu), zobrazit také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tablet nebo počítač).

Jestliže jste udělili příslušný souhlas, propojí společnost Google k tomuto účelu historii vašeho prohlížeče a historii aplikací s vaším účtem na Google. Tímto způsobem se mohou na každém koncovém zařízení, na němž se přihlásíte se svým účtem na Google, zobrazit stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřené společností Google, která se přechodně propojují s našimi daty Google Analytics, aby se definovaly a vytvořily cílové skupiny pro reklamu v rámci více zařízení.

Můžete vznést námitku proti remarketingu/targetingu v rámci více zařízení deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu Google.

Shrnutí shromážděných údajů na vašem účtu na Google se provádí výlučně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google. Při shromažďování údajů, které nejsou slučovány na vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste se slučováním nesouhlasili), vychází shromažďování údajů z čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z toho, že máme zájem o anonymizovanou analýzu návštěvníků webových stránek k reklamním účelům.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace k těmto funkcím a více informací k nakládání s údaji uživatelů při remarketingu Google Analytics najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Informace ke službě Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Naše webové stránky částečně používají funkci Google AdWords. V rámci Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking (sledování konverzí). Jestliže kliknete na reklamu zveřejněnou společností Google, uloží se cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies (malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč na počítači uživatele) přestanou platit po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Jestliže uživatel navštíví určité stránky této webové prezentace, dokud soubor cookie ještě nepřestal platit, může společnost Google a rovněž my poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tyto stránky.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vytvoření statistiky konverzí pro nás jako zákazníka AdWords. Dozvíme se celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem sledování konverzí. Neobdržíme ovšem žádné informace, s nimiž bychom mohli uživatele osobně identifikovat.

Ukládání „konverzních cookies“ probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f. GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat jak naše webové stránky, tak i naši reklamu.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Více informací o službách Google AdWords a Google Conversion-Tracking a o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášeních o ochraně údajů společnosti Google.

Jestliže se nechcete účastnit sledování, můžete vyslovit nesouhlas s tímto použitím údajů deaktivováním souborů cookie pro sledování konverzí společnosti Google v internetovém prohlížeči v uživatelských nastaveních. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o umístění cookies informováni a mohli cookies povolit pouze v konkrétním případě, vyloučit přijetí cookies v určitých případech nebo přijetí cookies obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkce těchto webových stránek omezena.

Informace o funkci Sklik Retargeting

Naše webová stránka využívá funkce Sklik Retargeting, což je reklamní platforma provozovaná společností Seznam.cz, která může zobrazovat textovou reklamu při vyhledávání na portálu Seznam.cz i v partnerských vyhledávačích a rovněž bannerovou a responzivní reklamu (textovou, kombinovanou, nativní) v reklamní síti na nejvíce navštěvovaných stránkách českého internetu.

Seznam.cz jako součást svých služeb vyhodnocuje základní rysy chování uživatele nebo uživatelova prohlížeče na základě souborů cookies (bez informací nebo potřeby informací o tom, o koho přesně jde). Toto vyhodnocení proto neobsahuje žádné údaje zadané uživatelem. Při použití funkce Sklik Retargeting se nezpracovávají osobní údaje.

Informace pro cílení nikdy nejsou nikdy s určitým účtem na portálu Seznam.cz. Portál Seznam.cz ukládá zpracované údaje pouze na omezenou dobu a provádí jejich anonymizaci.

Retargeting a dynamický retargeting prováděný ve službě Sklik nelze kombinovat s podrobným zacílením s použitím osobních údajů. Proto jej lze po 25. květnu 2018 používat stejně jako dosud.

Souhlas uživatele s ukládáním souborů cookies není z výše uvedených důvodů pro účely retargetingu nutný.
V české legislativě nebyl novelou zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 89 odst. 3)
zaveden princip opt-in pro ukládání souborů cookies.

Můžete vyslovit nesouhlas se shromažďováním vašich údajů službou Seznam.cz kliknutím na následující odkaz. Tím se uloží soubor cookie opt-out, který zamezí shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace personalizovaných reklam.

Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Seznam.cz, a. s., Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7. Další informace k těmto funkcím a více informací o nakládání s údaji uživatelů službou Sklik Retargeting najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Seznam.cz:
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ 
a
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr 

 

4. Předávání osobních údajů a zpracování údajů cizími subjekty

Zásadně používáme osobní údaje výlučně pro interní obchodní účely a údaje nepředáváme externím stranám, ledaže je to nutné pro splnění smlouvy, zákonně přípustné nebo jste s tím vyslovili souhlas.

Můžeme ovšem s jinými společnostmi nebo osobami („zpracovateli“) uzavřít smlouvy, ve kterých je pověříme prováděním určitých úkolů naším jménem. Přitom může být nutné, abychom zpracovatelům poskytli přístup k osobním údajům. Naši zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zaslaných osobních údajích a nesmí informace používat pro jiné účely než námi stanovené. Příklady pro takové úkoly, které převezmou zpracovatelé, jsou služby v oblastech technika, platební a dodavatelské služby, marketing, snížení úvěrových rizik nebo ochrana proti podvodům, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé vyhledávaných informací nebo zpracování v rámci skupiny.

Takové případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s aplikovatelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

 

5. Služby nebo obsah cizích subjektů na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách poskytujeme služby nebo obsah cizích subjektů. Pokud takové služby cizích subjektů využíváte nebo když se vám zobrazuje obsah cizích subjektů, dochází z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi vámi a příslušným poskytovatelem. My nekontrolujeme ani webové stránky, ani postup při ochraně osobních údajů u cizích subjektů, které spravují tyto webové stránky. Pro stránky a služby cizích subjektů, na které se odkazuje, toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

Příslušný poskytovatel služb nebo obsahu může shromažďovat další údaje a zpracovávat je pro vlastní účely. Podle svého nejlepšího vědomí jsme služby a obsah poskytovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely, nakonfigurovali tak, aby buď byla komunikace pro jiné účely jakožto zobrazení služeb nebo obsahu na našich webových stránkách blokována, nebo aby shromažďování osobních údajů probíhalo jen tehdy, pokud se pro využití příslušné služby rozhodnete. Protože však nemáme pod kontrolou údaje, které cizí subjekty shromažďují a zpracovávají, nejsme schopni poskytnout závazné informace o rozsahu a účelu takového zpracování vašich údajů příslušnými cizími poskytovateli.

a) Odkazy na webové stránky

Pro optimální informovanost najdete na našich stránkách odkazy, které vedou na stránky cizích subjektů. Protože se při tom jedná o webové stránky jiných poskytovatelů služeb, nemáme žádný vliv na jejich obsah, za ten je odpovědný výhradně příslušný poskytovatel služeb. Pro stránky cizích subjektů, na které se odkazuje, toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

b) Nástroje

Naše webové stránky používají funkce různých nástrojů pro zlepšení funkčnosti.

Informace o webových fontech Google

Naše stránky používají k jednotnému zobrazení druhů písma funkci „webové fonty“ poskytovanou společností Google. Při návštěvě stránek stahuje váš prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče pro zobrazení textů a druhů písma. K tomuto účelu se váš prohlížeč připojí k serverům společnosti Google. Tak se Google dozví o tom, že z vaší IP adresy byly navštíveny naše webové stránky.

Používání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a přitažlivého zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Jestliže váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije váš počítač standardní písmo.

Poskytovatelem této funkce je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Informace o Mapách Google

Naše webové stránky používají funkce mapové služby Mapy Google. Při používání funkcí Map Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se mohou přenést na server společnosti Google v USA a tam uložit. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Používání Map Google probíhá v zájmu přitažlivého zobrazení našich online nabídek a snazší dohledatelnosti míst, které jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.

Poskytovatelem této funkce je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

c) Sociální pluginy

Dále naše webové stránky používají funkce různých tzv. sociálních pluginů („tlačítek“) sociálních médií jako Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Sociální média (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube nebo LinkedIn) umožňují uživatelům těchto platforem sociálních médií vytvořit odkazy na jejich profilech, které lze uložit nebo sdílet s jejich kontakty na sociálních médiích.

Když navštívíte naše webové stránky, jsou tlačítka pro tato sociální média standardně deaktivovaná. Bez vašeho zásahu nebudou příslušným sociálním sítím zaslány žádné údaje. Než budete moci používat tato tlačítka, musíte je aktivovat tím, že na ně kliknete. Poté zůstanou aktivní, než je zase deaktivujete.

Po jejich aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka se poté přenese ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče, který ho začlení do webových stránek. Po aktivaci tlačítka může sociální síť získávat údaje nezávisle na tom, zda jste s tlačítkem ve vzájemné interakci nebo ne.

Jestliže jste přihlášeni do sociální sítě, může síť přiřadit vaši návštěvu webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Jestliže jste uživatelem sociální sítě a nepřejete si, aby kombinovala údaje z vaší návštěvy našich webových stránek s vašimi uživatelskými údaji, musíte se před aktivací tlačítek odhlásit z příslušné sociální sítě.

Nemáme žádný vliv na zacházení s údaji shromážděnými sociálními sítěmi pomocí jejich tlačítek. Směrnice o používání osobních údajů sociálních sítí poskytují informace o účelu a rozsahu údajů, které shromažďují, jak se tyto údaje zpracovávají a používají, o právech, která máte k dispozici, a nastaveních, která můžete používat k ochraně svého soukromí. Další informace o rozsahu a účelu takového shromažďování a zpracování vašich údajů jsou uvedeny v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby nebo obsah činíme v této souvislosti odpovědnými za ochranu vašich údajů.

Informace o Facebook pluginech (tlačítko Like a Share)

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Facebook. Facebook pluginy poznáte podle loga Facebooku nebo „tlačítka Like“ („To se mi líbí“) na našich stránkách. Když navštívíte naše stránky a jste přihlášeni k Facebooku, vytvoří se pomocí pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste z vaší IP adresy navštívili naše stránky. Když kliknete na tlačítko Facebooku „To se mi líbí“ v době, kdy jste přihlášení ke svému facebookovém účtu, můžete na obsah na našich stránkách odkázat na svém facebookovém profilu. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého uživatelského účtu na Facebooku odhlásíte . Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání Facebookem.

Poskytovatelem těchto funkcí je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Facebook najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.

Informace o Twitteru

Naše webové stránky používají funkce služby Twitter. Při použití Twitteru a funkce „Retweet“ budou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny jiným uživatelům. Přitom se mohou také přenášet údaje na Twitter. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání společností Twitter.

Poskytovatelem těchto funkcí je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Twitter najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter.

Informace o Instagramu

Naše webové stránky používají funkce služby Instagram. Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram odkázat na obsah našich stránek na vašem profilu na Instagramu. Instagram tak může návštěvu našich webových stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání společností Instagram.

Poskytovatelem těchto funkcí je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Instagram najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram.

Informace o Pinterestu

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Pinterest. Jestliže navštívíte některou z našich webových stránek vybavených pluginem Pinterest a jste přihlášen ke službě Pinterest, naváže se spojení se servery Pinterest. Přitom se mohou prostřednictvím zásuvného modulu předávat zaznamenané údaje (vaše IP adresa, adresa navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, druh a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, váš způsob používání služby Pinterest) na servery služby Pinterest v USA. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání společností Pinterest.

Provozovatelem pluginu je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Pinterest najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest.

 

6. Výmaz osobních údajů

Pokud jsme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů neuvedli žádné zvláštní lhůty pro uchovávání, platí tato všeobecná pravidla:

Vaše údaje budou zásadně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro zamýšlené účely nebo když odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku proti používání na základě oprávněného zájmu. Po tomto okamžiku budou údaje ukládány jen v případě, že to bude nutné podle zákonného předpisu, kterému podléháme (např. daňově a obchodně právní předpisy), nebo budou údaje zapotřebí ke zdůvodnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

7. Bezpečnost

Všechny informace, které nám poskytnete, budou uloženy na serverech na území Evropské unie, EHP a Švýcarska. Zvláštní důraz přitom klademe na to, aby byla v příslušné zemi zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů.

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu cizích subjektů. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme a upravujeme v souladu s technickým vývojem.

Upozorňujeme ovšem na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem cizích subjektů není možná.

 

8. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může podléhat úpravám, např. na základě změn legislativy nebo změn při zpracování. Proto vás žádáme, abyste tuto stránku pravidelně pročítali.

Napište nám, ozveme se Vám

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním kontaktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů .